Qualitat, Igualtat i Transparència

Treballam per al desenvolupament de la política de qualitat a partir de la norma ISO9001.

Estudi 6 compta amb un Pla d’Igualtat iniciat l’any 2012 que contempla com a objectius:

    • Fer de l’equitat de gènere un tret distintiu de ESTUDI 6.

    • Transversalizar la perspectiva de gènere a tots els nivells de l’organització i en totes les polítiques de l’empresa.

    • Garantir els principis d’equitat en la contractació.

    • Incorporar la perspectiva interseccional en tots els projectes.

    • Facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.

Transparència

La transparència referida a la direcció i a la plantilla les seves retribucions segons funció i nivell de responsabilitat, amb la intenció d’establir paràmetres conjunts, a partir de la diversitat de convenis col·lectius, proposant unes taules salarials amb màxims i mínims per a cada categoria.

Convenis col·lectius:

1. Ensenyança i formació no reglada.
2. Conveni d’Intervenció social.
3. Conveni d’educació infantil.
4. Conveni estatal pels centres de perruqueria i estètica, ensenyances musicals i arts aplicades i oficis artístics.
5. Conveni col·lectiu sector lleure educatiu. Catalunya.
6. Conveni estatal d’oci educatiu i animació sociocultural.

Taules salarials

1. Direcció 73.000 50.000
2. Caps de Departament 40.000 30.000
3. Equip tècnic 30.000 24.000
4. Coordinadors/res de centres i projectes 30.000 20.000
5. Professorat/Tècnics 22.000 15.500
6. Educadors/res, monitors/res 22.000 15.500
7. Tècnics Serveis Generals 22.000 14.000
8. Cuiners/res 20.000 12.000
9. Auxiliars Serveis generals 15.000 12.000
10. Neteja/Porteria 13.500 12.000