Intervención Social Amb Col·lectius

Gestionem serveis en l’àmbit de la intervenció i inclusió social de col·lectius i persones, en risc o exclusió social, afavorint l’apoderament de la persona i la plena integración en la societat.

Relació de serveis
gestionats en l’actualitat

1

Centre de primera acollida

283

persones usuàries