Intervenció Social Amb Col·lectius

Gestionem serveis en l’àmbit de la intervenció i inclusió social de col·lectius i persones, afavorint l’apoderament de la persona i la plena integración en la societat.

Relació de serveis
gestionats en l’actualitat

6

serveis d’intervenció social a col·lectius

3

Serveis d’acollida per a persones sense llar

1

Servei d’Informació a persones migrants

1

Casal d’associacions d’immigrants i ONGD

1

Servei d’informació jurídica per a dones

1

Servei d’intervenció socioeducativa per a joves

2777

persones usuàries