APROVAT EL IV PLA D’IGUALTAT AMB NOUS REPTES I MIRADA INTERSECCIONAL

Estudi6 ha aprovat el IV Pla d’igualtat de gènere en el si de la comissió negociadora, que permetrà a l’entitat continuar treballant i fomentant els principis d’igualtat, inclusió i diversitat per al període comprès entre els anys 2022-2026.

El Pla d’igualtat d’Estudi6 es fonamenta en l’avaluació de l’anterior Pla 2017-2021 i d’un anàlisis crític de la situació social actual. Per donar resposta a tots els reptes detectats, la unitat d’igualtat d’Estudi6 ha coordinat la creació de 17 mesures d’acció que s’estructuren en vuit eixos estratègics que amplien la visió estratègica i d’acció de l’entitat per evitar qualsevol discriminació per qüestió de sexe, edat, origen, orientació o identitat sexual, estat civil, religió, afiliació sindical o qualsevol condició o circumstància personal o social.

Entre aquestes 17 mesures es recullen sota una política i directriu comuna: Transversalitzar la perspectiva de gènere interseccional a tots els nivells de l’organització i en totes les polítiques de l’empresa

Entre les mesures, destaca la incorporació d’una assessoria constant en matèria de diversitat i equitat de gènere per totes les professionals d’Estudi6 i un pla de formació intern en matèria de igualtat, així com una sèrie de millores pel que fa als drets establerts amb relació a la visibilitat i protecció de les identitats infrarepresentades. El nou pla estableix una política clara en matèria de contractació, promoció i desenvolupament de persones, en els quals la igualtat d’oportunitats i la inclusió són els pilars essencials, rebutjant qualsevol acte de discriminació que es produeixi dins de la nostra organització.